Ο πεπιεσμένος αέρας περιέχει μεγάλες ποσότητες υγρασίας και άλλων προσμείξεων τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν από αυτόν έτσι ώστε να είναι σύμφωνος με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12021 του αναπνεύσιμου αέρα.
Ο καθαρισμός του αέρα επιτυγχάνεται μέσα στο φίλτρο εξευγενισμού του αέρα, δια μέσου της προσρόφησης που πραγματοποιείται με το Molecular Sieve (αφύγρανση) και τον ενεργό άνθρακα (απόσμηση – παρακράτηση λαδιού). Όταν το molecular sieve κορεστεί το στοιχείο εξευγενισμού του αέρα του φίλτρου πρέπει να αλλαχτεί.
Επιπλέον η διάρκεια ζωής (ικανότητα) του Molecular Sieve εξαρτάται από τη θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα η οποία αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία του αέρα, τόσο μειώνεται η διάρκεια ζωής του φίλτρου.
Ο ψυκτικός ξηραντής της ΠΑΡΑΜΙΝΑ ”CRYO” μειώνει τη θερμοκρασία του αέρα στους 3 oC (Σημείο Δρόσου), υγροποιώντας το μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας το οποίο στη συνέχεια αποστραγγίζεται αυτόματα στο περιβάλλον.
Συνδέοντας το ξηραντή πριν το φίλτρο εξευγενισμού του αέρα του αεροσυμπιεστή, μόνο μία μικρή ποσότητα υγρασίας φτάνει στο φίλτρο για προσρόφηση με αποτέλεσμα την αύξηση της διάρκειας ζωής του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• +3 oC σημείο δρόσου
•R134a CFC Free refrigerant
Scroll to Top